HỌC TRỰC TIẾP TẠI LỚP NHẠC ANH NGỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHẠC ANH NGỌC NĂM 2018
--------------------------------------------

Lớp nhạc có các lớp từ thứ hai đến thứ sáu

Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ

Chiều tối từ 2g30 đến 9 giờ

 

I/Môn học Guitar:

1.Guitar căn bản_đệm hát(Giáo trình Guitar thực hành quyển 1 và 2) 
Học phí: 800 ngàn/tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 600 ngàn/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ


2.Guitar căn bản đệm hát (Giáo trình Guitar thực hành quyển 3)
Học phí: 1 triệu /tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 800 ngàn/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ

 

3.Giáo trình Guitar Methode của Hal Leonard (quyển 1 và 2) 

Học phí : 1 triệu/tháng/tuần 2 buổi/ mỗi buổi một giờ 
Học phí : 800 ngàn/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ

Học phí : 1 triệu 500 ngàn/tháng/tuần 2 buổi/ mỗi buổi một giờ (quyển 3)

4.Fingerstyle Guitar Thực Hành

Học phí : 1 triệu/tháng/tuần 2 buổi/ mỗi buổi một giờ 
Học phí : 8
00 ngàn/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ

5.Guitar theo yêu cầu người học:

- Dạy theo yêu cầu của học viên
- Nâng cao ( Giáo trình Guitar thực hành quyển 4,Fingerstyle thực hành 3 và Boléro và Tôi )
Học phí : 1 triệu 500 ngàn/tháng/tuần 2 buổi/ mỗi buổi một giờ 
Học phí: 1 triệu/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ

*Các lớp trên học viên học theo thời khóa biểu đã đăng ký.


6.Guitar học theo giờ ( không hạn chế số buổi học và thời gian)
Học phí 400 ngàn/giờ.
Sỉ số người học nhiều hay ít trong một giờ (5 hay 6 người/lớp…more) còn phụ thuộc vào buổi học sáng hay chiều tối.
Tất cả các học viên đều được kèm riêng tùy theo trình độ và năng khiếu của mỗi người.
Lưu ý:Lớp nhạc Anh Ngọc sẽ không bù lại giờ học khi học viên nghỉ học vì bất cứ lý do nào và không hoàn trả lại học phí khi học viên đã đăng ký học tại lớp nhạc.

Lưu ý:Lớp nhạc Anh Ngọc sẽ không bù lại giờ học khi học viên nghỉ học vì bất cứ lý do nào và không hoàn trả lại học phí khi học viên đã đăng ký học tại lớp nhạc.


II/ Môn học Piano & Keyboard:

1.Piano vỡ lòng (Giáo trình Nốt Nhạc Tuổi Thơ)
Học phí: 1 Triệu 500 ngàn /tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 1 Triệu /tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ
2.Piano căn bản ( Giáo trình Methode Rose hoặc tương đương)
Học phí: 1 Triệu 500 ngàn /tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 1 Triệu /tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ
3.Piano trung cấp ( Giáo trình Czerny op.599 hoặc tương đương)
Học phí: 2 Triệu /tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 1 Triệu 500 ngàn /tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ
4.Piano nâng cao và học theo yêu cầu:
Học phí: 2 Triệu 500 ngàn /tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 2 Triệu /tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ


*Các lớp trên học viên học theo thời khóa biểu đã đăng ký.

 

5.Piano học theo giờ ( không hạn chế số buổi học và thời gian)
Học phí 400 ngàn/giờ.
Sỉ số người học nhiều hay ít trong một giờ (5 hay 6 người/lớp…more) còn phụ thuộc vào buổi học sáng hay chiều tối.
Tất cả các học viên đều được kèm riêng tùy theo trình độ và năng khiếu của mỗi người.
Lưu ý:Lớp nhạc Anh Ngọc sẽ không bù lại giờ học khi học viên nghỉ học vì bất cứ lý do nào và không hoàn trả lại học phí khi học viên đã đăng ký học tại lớp nhạc.

 

III/Môn học Thanh nhạc:

Học phí: 1Triệu 500 ngàn/tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ.
Học phí: 
1Triệu/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ
*Học viên học theo thời khóa biểu của giáo viên hướng dẫn và học theo thời khóa biểu đã đăng ký.
- Học theo giờ ( không hạn chế số buổi học và thời gian)
Học phí 350 ngàn/giờ


IV/ Môn học trống (Cajon)

Học phí: 1 Triệu 500 ngàn/tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 1 Triệu /tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ
**Học viên học theo thời khóa biểu của giáo viên hướng dẫn và học theo thời khóa biểu đã đăng ký.
- Học theo giờ ( không hạn chế số buổi học và thời gian)
Học phí 400 ngàn/giờ.

Sỉ số người học nhiều hay ít trong một giờ (5 hay 6 người/lớp…more) còn phụ thuộc vào buổi học sáng hay chiều tối.
Tất cả các học viên đều được kèm riêng tùy theo trình độ và năng khiếu của mỗi người.

Lưu ý:Lớp nhạc Anh Ngọc sẽ không bù lại giờ học khi học viên nghỉ học vì bất cứ lý do nào và không hoàn trả lại học phí khi học viên đã đăng ký học tại lớp nhạc.


V/Môn học Mandolin & Ukulele:

1.Mandolin căn bản ( Giáo trình Mandolin thực hành quyển 1 và 2) 
Học phí: 800 ngàn/tháng/tuần 2 buổi /mỗi buổi một giờ
Học phí: 600 ngàn/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ
2.Mandolin căn bản ( Giáo trình Mandolin thực hành quyển 3)
Học phí: 
1 triệu/tháng/tuần 2 buổi/ mỗi buổi một giờ
Học phí: 800 ngàn/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ
3.Mandolin theo yêu cầu người học:
- Dạy theo yêu cầu của học viên
- Nâng cao ( Giáo trình Mandolin thực hành quyển 4 )
Học phí 1 triệu 500 ngàn/tháng/tuần 2 buổi/ mỗi buổi một giờ 
Học phí: 1 triệu/tháng/tuần 1 buổi /mỗi buổi một giờ

*Các lớp trên học viên học theo thời khóa biểu đã đăng ký.

 

4.Mandolin học theo giờ ( không hạn chế số buổi học và thời gian)
Học phí 400 ngàn/giờ.
Sỉ số người học nhiều hay ít trong một giờ (5 hay 6 người/lớp…more) còn phụ thuộc vào buổi học sáng hay chiều tối.
Tất cả các học viên đều được kèm riêng tùy theo trình độ và năng khiếu của mỗi người.
Lưu ý:Lớp nhạc Anh Ngọc sẽ không bù lại giờ học khi học viên nghỉ học vì bất cứ lý do nào và không hoàn trả lại học phí khi học viên đã đăng ký học tại lớp nhạc.

 

ĐĂNG KÝ HỌC VÀO THỨ BẢY & CHỦ NHẬT CÁC MÔN:

·GUITAR-UKULELE-MANDOLIN: + THÊM 200 NGÀN

·PIANO-KEYBOARD-CAJON-THANH NHẠC:+THÊM 500 NGÀN